Eurorede do deporte

Zona privada

Insira un nome e un contrasinal:

Aviso legal

Os dereitos de propiedade intelectual desta web e dos distintos elementos nela contidos son titularidade de Eurorede do deporte.

Eurorede do deporte resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións sobre a información contida na súa web ou a configuración ou presentación desta.

Eurorede do deporte non garante a inexistencia de erros no acceso á web, no seu contido, nin que este se encontre oportunamente actualizado, aínda que realizará os esforzos precisos para evitalo e, no seu caso, emendalo ou actualizalo o máis axiña posible.

Tanto o acceso á web, como o uso que poida facerse da información contida na mesma son da exclusiva responsabilidade de quen o realiza. Eurorede do deporte non responderá por ningunha consecuencia, dano ou perda que puidesen derivarse do devandito acceso ou uso de información, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais ás que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

Eurorede do deporte non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou contidos de enlaces de terceiros aos que se faga referencia na web.

A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como os danos e perdas ocasionados nos dereitos de propiedade intelectual de Eurorede do deporte dará lugar ao exercicio das accións que legalmente lle correspondan á Eurorede do deporte e, no seu caso, ás responsabilidades que do devandito exercicio se deriven.

POLÍTICA DE INTIMIDADE

Os datos persoais que nos facilitan ao encher formularios na nosa web pasan a formar parte dun ficheiro automatizado que está debidamente rexistrado.

Se algún usuario non desexa que conservemos ou tratemos os seus datos persoais pode comunicalo dirixíndose por escrito á seguinte dirección: Kirol Etxea - Pº de Anoeta nº5 20014 Donostia-San Sebastián. Gipuzkoa - España para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación ou cancelación dos seus datos persoais.

Os datos persoais conservados son tratados de acordo coas esixencias legais impostas pola Lei, gardándose as medidas de seguridade que garanten o seu carácter confidencial.